Publications

MRC Leaflet Eng Final cover

Mekong River Commission (Leaflet English)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 28 Jul 2017
File size: 2.5 MB - Language: English
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

MRC General Leaflet Khmer cover

Mekong River Commission (Leaflet Khmer)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 27 Jul 2017
File size: 7.4 MB - Language: Khmer
Topic(s): Fisheries, PNPCA Prior Consultation

MRC General Leaflet Lao cover

Mekong River Commission (Leaflet Lao)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 26 Jul 2017
File size: 1.6 MB - Language: Lao

MRC General Leaflet Thai cover

Mekong River Commission (Leaflet Thai)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 25 Jul 2017
File size: 9 MB - Language: Thai

MRC General leaflets Viet cover

Mekong River Commission (Leaflet Vietnamese)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 24 Jul 2017
File size: 1.2 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure 10th design Cover

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA)

It is a brochure on the Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA), one of the five sets of MRC’s procedural rules for water cooperation among the four member states of Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam. In a simple language with visual aid, it describes what PNPAC is about, how it is applied, and how Prior Consultation takes place to discuss on proposed water use infrastructure projects.

Published on: 09 Jul 2017
File size: 5.4 MB - Language: English
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Khmer cover

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Khmer)


Published on: 09 Jul 2017
File size: 6.3 MB - Language: Khmer
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Lao cover

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Laotian)

ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ໄຫຼຜ່ານ 6 ປະເທດ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໄຕ້ ຈາກ ສປ ຈີນ ຈົນຮອດ ສສ ຫວຽດນາມ . ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ອ່າງແມ່ນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມຢືນຢົງ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳຫຼັບບັນດາປະເທດໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນກໍເປັນກາລະໂອກາດ ສຳລັບການຮ່ວມມືກັນ

Published on: 08 Jul 2017
File size: 6.2 MB - Language: Lao
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Thai cover

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Thai)


Published on: 08 Jul 2017
File size: 2.6 MB - Language: Thai
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Viet cover

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Vietnamese)

Ủy hội Sông Mê Công quốc tế là gì?
Sông Mê Công là một trong những dòng sông lớn nhất thế giới, chảy qua 6 nước :
Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, CHDCND Lào, Campuchia và Việt Nam. Vì vậy, việc
quản lý bền vững lưu vực sông Mê Công không chỉ là thách thức mà còn tạo ra cơ
hội hợp tác đối với các nước sông Mê Công.

Published on: 08 Jul 2017
File size: 2.3 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

95-agreement-n-procedural-rules.JPG

1995 Mekong Agreement and Procedures update 2017


Published on: 17 Jun 2017
File size: 1.2 MB - Language: English

1995 Agreement Procedural Rules Thai cover

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง อย่างยั่งยืน และ ระเบียบปฏิบัติ ต่างฯ

ความตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ. 2538 เป็นกรอบความตกลงที่่เป็นพลวัตร ที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง นำไปใช้ และสามารถแก้ไขได้หากจำเเป็น ซึ่งการดำเนินการตามกฎ และระเบียบปฏิบัติจะเป็นการทำงานร่วม กันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการระบุกิจกรรม และกลไกหลักเพื่อสนับสนุน การใช้น้ำในแม่น้ำโขง และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม และยั่งยืน รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม

Published on: 17 Jun 2017
File size: 803 KB - Language: Thai

2nd RSF report

2nd Regional Stakeholder Forum on the Pak Beng Hydropower Project

FORUM REPORT

This report is a record of the proceedings of the 2nd Regional Stakeholder Forum on the Pak Beng Hydropower Project hosted by the MRC Secretariat on 5 May 2017 in Vientiane, Lao PDR.

Published on: 15 Jun 2017
File size: 3.2 MB - Language: English
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

CS brief 1June2017 Cover 1

Council Study

Study on Sustainable Management and Development of the Mekong River Progress Brief 1 June 2017

A comprehensive state-of-the-art, integrated and cross-sectoral
study on sustainable management and development of the
Mekong River; for the environment, people, and economy.

Published on: 01 Jun 2017
File size: 3.7 MB - Language: English
Topic(s): Sustainable Hydropower

CoverWater Quality Final 1

Mekong Water Quality

Improved slightly since 2014, safe for human health and aquatic life, and agricultural use

The Mekong River Commission (MRC) has been measuring water quality since its early days.

Published on: 19 May 2017
File size: 684 KB - Language: English
Topic(s): Environmental Health

<< Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Next >>