Publications in Lao

MRC procedures LA Cover  

ລະບຽບການຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນສຳລັບການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງ

ປຶ້ມຄູ່ມື ຈຳນວນ 28 ໜ້ານີ້ແມ່ນເອກະສານສະບັບທຳອິດທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ທີ່ອະທິບາຍເຖິງລະບຽບການຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແຕ່ນຳສະເໜີໃນພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ເອກະສານນີ້ໄດ້ນຳສະເໜີສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຄມສ ເປັນຊ່ອງທາງການທູດເລື່ອງນໍ້າ ແລະ ເປັນສູນກາງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ 5 ລະບຽບ, ທີ່ອະທິບາຍວ່າລະບຽບການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ການພັດທະນາໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມໃຫ້ຍືນຍົງໄດ້ແນວໃດ

Published on: 18th Oct 2018
File size: 4 MB - Language: Lao
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

MRC MKSK isspaper LA cover  

Mekong and Sekong Fisheries Issues (Lao)

The leaflet presents a summary of findings from a joint study between Cambodia and Lao PDR on transboundary fisheries management issues in the Mekong-Sekong rivers shared by the two countries. The study identifies seven priority issues, such as exploitative fishing practices, habitat degradation and lack of fisheries data and their sharing, for bilateral cooperation along the border to better manage fisheries resources.

Published on: 24th Jan 2018
File size: 6 MB - Language: Lao

MRC TB Dialogue Lao version cover  

Transboundary Dialogue (Lao)

TB Dialogue khmer final
Transboundary Dialogue Mekong Integrated Water Resources Management Project (Khmer)
This brochure describes an overview of the five bilateral projects of the four Mekong countries that addresses cross-border water resources management issues through transboundary dialogue and cooperation. These projects are part of the Mekong Integrated Water Resources Management Project that promotes more coordinated planning and management of shared resources in the region within each territory, between the countries and across the Lower Mekong Basin.

Published on: 18th Nov 2017
File size: 6.5 MB - Language: Lao

MRC General Leaflet Lao cover  

Mekong River Commission (Leaflet Lao)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 26th Jul 2017
File size: 1.6 MB - Language: Lao

PNPCA brochure Lao cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Laotian)

ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ໄຫຼຜ່ານ 6 ປະເທດ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໄຕ້ ຈາກ ສປ ຈີນ ຈົນຮອດ ສສ ຫວຽດນາມ . ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ອ່າງແມ່ນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມຢືນຢົງ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳຫຼັບບັນດາປະເທດໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນກໍເປັນກາລະໂອກາດ ສຳລັບການຮ່ວມມືກັນ

Published on: 8th Jul 2017
File size: 6.2 MB - Language: Lao
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

cov-BDP-Basin-Dev-Strategy-2013-La.JPG  

Basin Development Strategy (Lao)


Published on: 9th Jul 2013
File size: 4.8 MB - Language: Lao
Topic(s): Basin Planning

cov-glossaries-CCAI-Lao.JPG  

Glossary of Terms and Definitions on Climate Change and Adaptation (Lao)


Published on: 1st May 2011
File size: 373 KB - Language: Lao
Topic(s): Climate Change

1 2 | Next >>