ภารกิจ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

มรดกจากครึ่งศตวรรษ

คณะมนตรี

คณะกรรมการร่วม

สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติ

กองเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติ

 

ภารกิจ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

เพื่อส่งเสริม และประสานงานการด้านการจัดการและการพัฒนาแหล่งน้ำ และทรัพยากรอันเกี่ยวเนื่องอื่นๆ แบบยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยการส่งเสริมแผนงานยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดหาข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ และให้คำแนะนำด้านนโยบาย

มรดกจากครึ่งศตวรรษ

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเริ่มจัดตั้งครั้งแรกในนาม “คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง” เมื่อปี พ.ศ. 2500 และเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น “คณะกรรมการชั่วคราว” ในปี พ.ศ. 2521 เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง พ.ศ. 2538 โดยทั้งสี่ประเทศซึ่งใช้ประโยชน์ลุ่มน้ำโขงตอนล่างร่วมกัน ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือ การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง แบบยั่งยืน อันเป็นการก่อตั้ง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission – MRC) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบด้วย คณะมนตรี คณะกรรมการร่วมจากประเทศสมาชิก และสำนักงานเลขาธิการฯ ได้ก่อตั้งคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

คณะมนตรี

ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งอยู่ในระดับรัฐมนตรีหนึ่งท่านจากแต่ละประเทศสมาชิก คณะมนตรีมีหนาที่สร้างนโยบาย ตัดสินใจ และจัดหาแนวทางที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ และประสานงานด้านกิจกรรม และแผนงานร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง ปี พ.ศ. 2538

คณะกรรมการร่วม

ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับอธิบดีกรม จากประเทศสมาชิกละหนึ่งท่าน คณะกรรมการร่วมปฏิบัติตามนโยบาย และข้อตกลงของคณะมนตรี รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

สำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

ให้บริการด้านวิชาการและการบริหารแก่คณะมนตรีและคณะกรรมการร่วม ภายใต้การดูแลของ คณะกรรมการร่วม ประธานอำนวยการของสำนักเลขาธิการ ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานประจำของเจ้าหน้าที่และพนักงานทั่วไปกว่า 100 คน หน่วยงานหลักที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงในประเทศสมาชิกทั้งสี่ คือ คณะกรรมาธิการแม่น้ำดขงแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติ

สนองตอบความต้องการของสมาชิกของคณะมนตรีแห่งชาติและคณะกรรมการร่วมของแต่ละประเทศ โดยมีเป้าหมายร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการร่วมมือโดยการสนับสนุน ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงและรัฐบาลแห่งชาติ โดยการประสาานงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงในระดับชาติที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงของแต่ละประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการ ฯ

กองเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติ

กองเลขาธิการ ฯ สนับสนุนคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติ โดยให้ความช่วยเหลือในการกำหนดและประสานแผนงานต่างๆ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง อีกทั้งให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตระเตรียมกิจกรรมในระดับสากลรวมถึงการประชุมต่างๆ ของคณะกรรมการร่วม และคณะมนตรี

Member of the MRC Council for Thailand

H.E. General Prawit Wongsuwon
Deputy Prime Minister
Chairperson of the Thai National Mekong Committee
Member of the MRC Council for Thailand

Member of the MRC Joint Committee for Thailand

Dr Surasri Kidtimonton
Secretary-General of the Office of the National Water Resources
Secretary-General of the Thai National Mekong Committee Secretariat
Member of the MRC Joint Committee for Thailand

Thai National Mekong Committee Secretariat

Office of the National Water Resources, Prime Minister’s Office

89/168-70 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, District, Bangkok 10210, Thailand.

T: (66) 0 2554 1800 ext 1395
F: (66) 0 2521 9147
Email: tnmc@onwr.go.th
Website: www.tnmc-is.org