Nhiệm vụ của Ủy hội sông Mê Công

Di sản sau nửa thế kỷ

Hội đồng

Ủy ban Liên hợp

Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công

Các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia

Các Ban Thư ký sông Mê Công Quốc gia

 

Nhiệm vụ của Ủy hội sông Mê Công

Nhằm thúc đẩy, phối hợp quản lý và phát triển tài nguyên nước cũng như tài nguyên có liên quan một cách bền vững vì lợi ích chung của các quốc gia và an sinh của cộng đồng bằng cách triển khai thực hiện những hoạt động và chương trình chiến lược, cung cấp thông tin khoa học và cố vấn chính sách.

Di sản sau nửa thế kỷ

Ủy hội sông Mê Công ra đời với tên gọi Ủy ban Mê Công vào năm 1957, và trở thành Ủy ban Lâm thời về điều phối nghiên cứu Hạ lưu Lưu vực sông Mê Công vào năm 1978. Năm 1995, bốn quốc gia có chung hạ lưu lưu vực sông Mê Công ký Hiệp định Hợp tác Phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công, và từ đó lập ra Ủy hội sông Mê Công – MRC. Ủy hội sông Mê Công gồm: Hội đồng, Ủy ban Liên hợp và Ban Thư ký. Các nước thành viên đã thành lập các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia để hỗ trợ thêm cho Ủy hội thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hội đồng

gồm mỗi nước một thành viên ở cấp Bộ hoặc thành viên Chính phủ. Hội đồng đề ra chính sách, ra quyết định và đưa ra những hướng dẫn khác liên quan tới việc thúc đẩy, hỗ trợ, hợp tác và phối hợp các hoạt động và chương trình chung nhằm thực hiện Hiệp định 1995.

Ủy ban Liên hợp

Gồm mỗi nước một thành viên ở cấp từ Vụ trưởng trở lên. Ủy ban thực hiện các chính sách và quyết định của Hội đồng và giám sát các hoạt động của Ban Thư ký của Ủy hội sông Mê Công.

Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công

Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công hỗ trợ cho Hội đồng và Ủy ban Liên hợp về kỹ thuật và hành chính. Dưới sự giám sát của Ủy ban Liên hợp, Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày của hơn 100 nhân viên chuyên môn và hành chính chung. Đối tác chính trong các hoạt động của MRC tại bốn nước thành viên là các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia (NMC).

Các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia

Các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia phục vụ nhu cầu của Hội đồng trong từng quốc gia và các thành viên của quốc gia đó nằm trong Ủy ban Liên hợp. Mục đích chung của các Ủy ban này là nhằm tăng cường hợp tác bằng cách tạo ra mối quan hệ giữa MRC và chính phủ các nước, và phối hợp các hoạt động liên quan tới MRC ở cấp quốc gia. Cơ cấu và thành phần của các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia khác biệt tùy từng nước. Mỗi Ủy ban Quốc gia lại có Ban Thư ký phục vụ cho mình.

Các Ban Thư ký sông Mê Công Quốc gia

Các Ban Thư ký hỗ trợ cho các Ủy ban sông Mê Công Quốc gia bằng cách giúp xác định và phối hợp các chương trình của MRC, trợ giúp các cơ quan ngành trong nước trong các hoạt động liên quan tới MRC, và tạo điều kiện tổ chức phục vụ những sự kiện quốc tế như các cuộc họp của Ủy ban Liên hợp và Hội đồng.

Member of the MRC Council for Viet Nam

H.E. Dr Dang Quoc Khanh
Minister of Natural Resources and Environment
Permanent Vice Chairman of Viet Nam National Mekong Committee
Member of the MRC Council for Viet Nam

Member of the MRC Joint Committee for Viet Nam

Mrs Nguyen Thi Thu Linh
Director General
Viet Nam National Mekong Committee Secretariat
Member of the MRC Joint Committee for Viet Nam
Chairperson of the MRC Joint Committee for 2023

Viet Nam National Mekong Committee

23 Hang Tre
Hanoi, Viet Nam
Tel: 84-24-38255596
Fax: 84-24-38256929
Email: vnmc@monre.gov.vn