បេសកកម្មរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ
កេរ្តិ៍ដំណែលនារយៈកន្លះសតវត្ស
ក្រុមប្រឹក្សា
គណៈកម្មាធិការរួម
លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការទនេ្លមេគង្គ
គណៈកម្មាធិការជាតិទនេ្លមេគង្គ
លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិទនេ្លមេគង្គ

បេសកកម្មរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ
ដើម្បីជំរុញ​​​​ និងសម្របសម្រួលការងារគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ទឹក​និងធនធានពាក់ពន័្ឋ ឯទៀត​ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ​ដើម្បីជាផលប្រយាជន៍របស់ប្រទេសជាសមាជិក និង សុខមាលភាពរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការអនុវត្តបណ្តាកម្មវិធី និងសកម្មភាពជាយុទ្ធ​សាស្ត្រ និងផ្តល់ពត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងការផ្តល់យោបល់នយោបាយ។

កេរិ៍្តដំណែលរយៈពេលកន្លះសតវត្ស
គណៈកម្មការទនេ្លមេគង្គ មានដើមកំណើតដំបូងចេញពីគណៈកម្មាធិការមេគង្គេនៅឆ្នាំ ១៩៥៧​ និងក្រោយមកប្តូរឈ្មោះមកជាគណៈកម្មាធិការបណ្តោះអាសន្នសំរាប់សម្រប សម្រួលការសិក្សាស្រាវជ្រាវអាងទនេ្លមេគង្គក្រោមទាំងបួន បានចុះហត្ថលេខាលើ កិច្ចព្រមព្រៀងសី្តពីកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការ​ និងអភិវឌ្ឍន៍អាងទនេ្លមេគង្គប្រកប​ ដោយនិរន្តរភាព។​ នាពេលេនោះដែរ គណៈកម្មការ​ទនេ្លមេគង្គដែលហៅកាត់ថា (អេម អ ស៊ី) ក៏បានចាប់បដិសន្ធិឡើង។​​ គណៈកម្មការទនេ្លមេគង្គ មានអង្គការចាត់តាំងរបស់ខ្លួន ដូចតទៅ៖ ក្រុមប្រឹក្សា គណៈកម្មាធិការរួម និងលេខាធិការដ្ឋាន។

ក្រុមប្រឹក្សា
ប្រទេសជាសមាជិកបានបងើ្កតគណៈកម្មាធិការជាតិទនេ្លមេគង្គរបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់ការ គាំទ្របនែ្ថមដល់គណៈកម្មការទនេ្លមេគង្គ ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន។ ក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈកម្មការទនេ្លមេគង្គ រួមមានសមាជិក១រូបតំណាងឲ្យប្រទេស ជាសមាជិកនីមួយៗ​ ដែលមានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រី ឬ​ សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្តី្រ។​ ក្រុមប្រឹក្សា ជាអ្នកកំណត់​គោលនយោបាយ ចេញសេចកី្តសំរេច និងផ្តល់ការណែនាំចាំបាច់ឯទៀត ពាក់ព័ន្ធដល់ការជំរុញគាំទ្រ សហប្រតិបតិ្តការ និងការសម្របសម្រួលដល់សកម្មភាព និងកម្មវិធីរួមក្នុងគោលបំណងអនុវត្តឲ្យសមេ្រចកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ ១៩៩៥។

គណៈកម្មាធិការរួម
មានសមាជិក​ ១រូប តំណាងឲ្យប្រទេសជាសមាជិកនិមួយៗ ដែលមានឋានៈចាប់ពី ប្រធាននាយកដ្ឋានឡើងទៅ។​ គណៈកម្មាធិការរួម មានតួនាទីអនុវត្តគោលនយោបាយ និង សេចកី្តសំរេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សា និងមានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងដឹកនាំសកម្មភាពការងារ របស់លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទនេ្លមេគង្គ។

លេខាធិការដ្ឋានៃគណៈកម្មការទនេ្លមេគង្គ
លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាទនេ្លមេគង្គ មានភារកិច្ចបំរើនូវបចេ្ចកទេស និងរដ្ឋបាល ដល់ក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈកម្មាធិការរួម។​ ក្រោមការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់ គណៈកម្មាធិការរួម​។ នាយកប្រតិបតិ្តនៃលេខាធិការដ្ឋាន មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ ចំពោះដំណើរការការងារប្រចាំថៃ្ងរបស់មន្ត្រីជំនាញ និងបុគ្គលិកបំរើការទូទៅជាង​ ១០០នាក់។​ គណៈកម្មាធិការជាតិទនេ្លមេគង្គ គឺជាដៃគូដ៏សំខាន់សំរាប់សកម្មភាព គណៈកម្មការទនេ្លមេគង្គ នៅតាម ប្រទេសជាសមាជិកទាំងបួន។

គណៈកម្មាធិការជាតិទនេ្លមេគង្គ
គណៈកម្មាធិការជាតិទនេ្លមេគង្គ មាននាទីបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់សមាជិកកុ្រមប្រឹក្សា និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការរួមរបស់ប្រទេសជាតិខ្លួន។​ ទិសដៅរួមរបស់ គណៈកម្មាធិការជាតិទនេ្លមេគង្គ គឺកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការតាមរយៈការផ្តល់ការសំរបសំរួល ការងាររវាងគណៈកម្មការទនេ្លមេគង្គ និងរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងតាមរយៈការងារសំរបសំរួល រាល់សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនានារបស់គណៈកម្មការទនេ្លមេគង្គនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិ។​ រចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាសភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិ ទនេ្លមេគង្គនៃប្រទេសនិមួយៗ មានការខុសប្លែកគ្នា។ គណៈកម្មាធិការជាតិទនេ្លមេគង្គនិមួយៗ មានលេខាធិការដ្ឋាន ជាជំនួយការ។

លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិទនេ្លមេគង្គ
លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិទនេ្លមេគង្គ​ មានភារកិច្ចធ្វើជាលេខាធិការនៃគណៈ​កម្មាធិការជាតិទនេ្លមេគង្គ ដោយធ្វើជាជំនួយការក្នុងការស្វែងយល់ និងសំរបសំរួលកម្ម វិធីនានារបស់គណៈកម្មការទនេ្លមេគង្គ ជួយដល់ក្រសួងមន្ទីរជាតិ ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាព នានារបស់គណៈកម្មការទនេ្លមេគង្គ និងជួយដល់ការរៀបចំចាត់ចែងព្រឹត្តការណ៍ អន្តរជាតិនានាមានជាអាទិ៍ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សា និងការប្រជុំរបស់ គណៈកម្មា​ធិការរួម។


Member of the MRC Council for Cambodia

H.E. Mr Thor Chetha
Minister of Water Resources and Meteorology
Chairperson of Cambodia National Mekong Committee
Member of the MRC Council for Cambodia

Chairperson of the MRC Council for 2023

Member of the MRC Joint Committee for Cambodia

H.E. Mr. So Sophort
Secretary General
Cambodia National Mekong Committee
Member of the MRC Joint Committee for Cambodia

Cambodia National Mekong Committee

No. 576, National Rd No. 2, Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Tel: +855 23 216 514, Fax: +855 23 218 506
Find us on Google Maps
Email: cnmcs@cnmc.gov.kh
Website: www.cnmc.gov.kh