Publications related to PNPCA Prior Consultation

2nd RSF report  

2nd Regional Stakeholder Forum on the Pak Beng Hydropower Project

FORUM REPORT

This report is a record of the proceedings of the 2nd Regional Stakeholder Forum on the Pak Beng Hydropower Project hosted by the MRC Secretariat on 5 May 2017 in Vientiane, Lao PDR.

Published on: 15th Jun 2017
File size: 3.2 MB - Language: English
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

MRC Procedures VN cover  

Các quy tắc về thủ tục hợp tác nguồn nước Mê Công của MRC

Tài liệu giới thiệu dài 20 trang là ấn phẩm dành cho công chúng đầu tiên giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu về năm bộ quy tắc thủ tục của Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế. Tài liệu giới thiệu về Hiệp định Mê Công 1995, là hiệp định thành lập MRC trong vai trò là diễn đàn ngoại giao về nước và đầu mối tri thức về quản lý tài nguyên nước cũng như năm bộ quy tắc thủ tục để thực hiện hiệp định, giải thích các thủ tục này hỗ trợ hợp tác khu vực và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công như thế nào.

Published on: 1st Oct 2018
File size: 5.5 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

List of Initiative Sustainable Hydropower 17082018 cover  

List of Initiative Sustainable Hydropower study reports and documents

The list provides a good overview of the most updated study reports and documents from the MRC on initiative sustainable hydropower.

Published on: 16th Nov 2017
File size: 1.2 MB - Language: English
Topic(s): Agriculture & Irrigation, Basin Planning, Climate Change, Environmental Health, Fisheries, Flood & Drought, People, PNPCA Prior Consultation, River Transport, Sustainable Hydropower

MRC Leaflet Eng Final cover  

Mekong River Commission (Leaflet English)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 28th Jul 2017
File size: 2.5 MB - Language: English
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

MRC General Leaflet Khmer cover  

Mekong River Commission (Leaflet Khmer)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 27th Jul 2017
File size: 7.4 MB - Language: Khmer
Topic(s): Fisheries, PNPCA Prior Consultation

MRC General leaflets Viet cover  

Mekong River Commission (Leaflet Vietnamese)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 24th Jul 2017
File size: 1.2 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

MRC procedures EN cover  

MRC procedural rules for Mekong water cooperation

The 20-page small booklet is the first public information material to explain the Mekong River Commission’s complex procedural rules for cooperation in a simple language. It introduces the 1995 Mekong Agreement, which created the MRC as a platform for water diplomacy and a knowledge hub on water resources management, and its five sets of procedural rules to materialise the agreement, explaining how these procedural rules have supported regional cooperation and sustainable development of the lower Mekong basin.

Published on: 27th Jul 2018
File size: 3.5 MB - Language: English
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure 10th design Cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA)

It is a brochure on the Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA), one of the five sets of MRC’s procedural rules for water cooperation among the four member states of Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam. In a simple language with visual aid, it describes what PNPAC is about, how it is applied, and how Prior Consultation takes place to discuss on proposed water use infrastructure projects.

Published on: 9th Jul 2017
File size: 5.4 MB - Language: English
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Khmer cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Khmer)


Published on: 9th Jul 2017
File size: 6.3 MB - Language: Khmer
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Lao cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Laotian)

ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ໄຫຼຜ່ານ 6 ປະເທດ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໄຕ້ ຈາກ ສປ ຈີນ ຈົນຮອດ ສສ ຫວຽດນາມ . ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ອ່າງແມ່ນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມຢືນຢົງ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳຫຼັບບັນດາປະເທດໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນກໍເປັນກາລະໂອກາດ ສຳລັບການຮ່ວມມືກັນ

Published on: 8th Jul 2017
File size: 6.2 MB - Language: Lao
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Thai cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Thai)


Published on: 8th Jul 2017
File size: 2.6 MB - Language: Thai
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Viet cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Vietnamese)

Ủy hội Sông Mê Công quốc tế là gì?
Sông Mê Công là một trong những dòng sông lớn nhất thế giới, chảy qua 6 nước :
Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, CHDCND Lào, Campuchia và Việt Nam. Vì vậy, việc
quản lý bền vững lưu vực sông Mê Công không chỉ là thách thức mà còn tạo ra cơ
hội hợp tác đối với các nước sông Mê Công.

Published on: 8th Jul 2017
File size: 2.3 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

MRC TBDialogue cover  

Transboundary Dialogue

Mekong Integrated Water Resources Management Project

This brochure describes an overview of the five bilateral projects of the four Mekong countries that addresses cross-border water resources management issues through transboundary dialogue and cooperation. These projects are part of the Mekong Integrated Water Resources Management Project that promotes more coordinated planning and management of shared resources in the region within each territory, between the countries and across the Lower Mekong Basin.

Published on: 8th Aug 2017
File size: 6.3 MB - Language: English
Topic(s): Climate Change, Fisheries, Flood & Drought, PNPCA Prior Consultation, Sustainable Hydropower

MRC procedures TH cover  

ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงสำหรับความร่วมมือแม่นำ้โขง

จุลสารจำนวน 28 หน้านี้เป็นเอกสารข้อมูลสำหรับสาธารณะฉบับแรกที่อธิบายถึงระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงที่มีความซับซ้อน แต่นำเสนอในภาษาที่เข้าใจง่าย โดยได้แนะนำถึงข้อตกลงแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งได้ทำให้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเป็นช่องทางการทูตเรื่องน้ำและเป็นศูนย์กลางความรู้ทางการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงระเบียบปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการแม่น้ำโขง 5 ด้าน ที่อธิบายว่าระเบียบปฏิบัติเหล่านี้ได้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคและการพัฒนาในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

Published on: 5th Oct 2018
File size: 4.3 MB - Language: Thai
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

MRC procedures LA Cover  

ລະບຽບການຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນສຳລັບການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງ

ປຶ້ມຄູ່ມື ຈຳນວນ 28 ໜ້ານີ້ແມ່ນເອກະສານສະບັບທຳອິດທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ທີ່ອະທິບາຍເຖິງລະບຽບການຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແຕ່ນຳສະເໜີໃນພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ເອກະສານນີ້ໄດ້ນຳສະເໜີສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຄມສ ເປັນຊ່ອງທາງການທູດເລື່ອງນໍ້າ ແລະ ເປັນສູນກາງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ 5 ລະບຽບ, ທີ່ອະທິບາຍວ່າລະບຽບການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ການພັດທະນາໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມໃຫ້ຍືນຍົງໄດ້ແນວໃດ

Published on: 18th Oct 2018
File size: 4 MB - Language: Lao
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

procedures Final KH cover  

វិធាននិតិវិធីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើធនធានទឹកទន្លេមេគង្គ

សៀវភៅដែលមានកំរាស់ ២០ ទំព័រនេះ គឺជាសម្ភារៈព័ត៌មានសម្រាប់សាធារណៈជនដំបូងគេ ដើម្បីពន្យល់ជាភាសាសាមញ្ញនូវភាពស្មុគស្មាញនៃវិធាននិតិវិធីនានាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើធនធានទឹករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ។ សៀវភៅនេះ ពន្យល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ ១៩៩៥ ដែលបានបង្កើតឱ្យ MRC ក្លាយជាស្ថាប័ន្តការទូតផ្នែកធនធានទឹក និងមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក។ សៀវភៅនេះ ក៏ពន្យល់ពីវិធាននិតិវិធីទាំង ៥ ផ្សេងទៀតដែរ ដើម្បីប្រែក្លាយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឱ្យទៅជាការពិត និង ពន្យល់ថាតើវិធាននិតិវិធីទាំងនេះ បានជួយគាំទ្រដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ និងការអភិវឌ្ឍតំបន់អាងទន្លេមេគង្គក្រោមប្រកបដោយចីរភាព យ៉ងដូចម្តេច។

Published on: 1st Oct 2018
File size: 4.1 MB - Language: Khmer
Topic(s): PNPCA Prior Consultation