Brochures and Leaflets

MRC General Leaflet Thai cover  

Mekong River Commission (Leaflet Thai)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 25th Jul 2017
File size: 9 MB - Language: Thai

MRC General leaflets Viet cover  

Mekong River Commission (Leaflet Vietnamese)

Meeting the needs Keeping the balance


Published on: 24th Jul 2017
File size: 1.2 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure 10th design Cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA)

It is a brochure on the Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA), one of the five sets of MRC’s procedural rules for water cooperation among the four member states of Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam. In a simple language with visual aid, it describes what PNPAC is about, how it is applied, and how Prior Consultation takes place to discuss on proposed water use infrastructure projects.

Published on: 9th Jul 2017
File size: 5.4 MB - Language: English
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Khmer cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Khmer)


Published on: 9th Jul 2017
File size: 6.3 MB - Language: Khmer
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Lao cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Laotian)

ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ໄຫຼຜ່ານ 6 ປະເທດ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໄຕ້ ຈາກ ສປ ຈີນ ຈົນຮອດ ສສ ຫວຽດນາມ . ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ອ່າງແມ່ນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມຢືນຢົງ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳຫຼັບບັນດາປະເທດໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນກໍເປັນກາລະໂອກາດ ສຳລັບການຮ່ວມມືກັນ

Published on: 8th Jul 2017
File size: 6.2 MB - Language: Lao
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Thai cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Thai)


Published on: 8th Jul 2017
File size: 2.6 MB - Language: Thai
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

PNPCA brochure Viet cover  

Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA-Vietnamese)

Ủy hội Sông Mê Công quốc tế là gì?
Sông Mê Công là một trong những dòng sông lớn nhất thế giới, chảy qua 6 nước :
Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, CHDCND Lào, Campuchia và Việt Nam. Vì vậy, việc
quản lý bền vững lưu vực sông Mê Công không chỉ là thách thức mà còn tạo ra cơ
hội hợp tác đối với các nước sông Mê Công.

Published on: 8th Jul 2017
File size: 2.3 MB - Language: Vietnamese
Topic(s): PNPCA Prior Consultation

<< Prev | 1 2 3